Cách chèn hàng / cột trong thiết kế truy vấn

OFFICES


Access 2010 cung cấp hầu hết mọi điều khiển trên ruy-băng mà bạn có thể cần sử dụng trong khi thiết lập truy vấn trong chế độ thiết kế truy vấn. Đôi khi, trong khi viết các điều kiện để thiết lập truy vấn theo cách bắt buộc, các hàng và cột mới sẽ được thêm vào. Bài đăng này trình bày cách thêm hàng và cột mới trong thiết kế truy vấn.

Để chèn hàng / cột trong thiết kế truy vấn, hãy mở truy vấn trong Dạng xem Thiết kế và chuyển đến tab Thiết kế Công cụ Truy vấn, trong nhóm Thiết lập Truy vấn, bấm Chèn Hàng để thêm hàng hoặc bấm Chèn Cột để thêm cột.

1083d1277899249-how-insert-row-column-query-design-1Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.