Chèn nhanh trường loại dữ liệu ngày / giờ

OFFICES


Access 2010 cung cấp một cách dễ dàng để nhanh chóng thêm các trường cho các kiểu dữ liệu khác nhau. Trong khi điền vào bảng cơ sở dữ liệu, bạn có thể ngay lập tức thêm trường dữ liệu / thời gian trong bảng để thêm dấu ngày hoặc giờ với mỗi mục nhập. Để chèn trường kiểu dữ liệu ngày / giờ, hãy mở bảng mà bạn muốn chèn trường ngày / giờ và chuyển đến Trường công cụ bảng, bấm Ngày & giờ.

315d1274087079-nhanh chóng-chèn-ngày-giờ-dữ liệu-loại-trường-

Nó sẽ thêm một trường với kiểu dữ liệu ngày / giờ.

316d1274087080-nhanh chóng-chèn-ngày-giờ-dữ liệu-loại-trường-4Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.