Chuyển đổi trường có kiểu dữ liệu ghi nhớ thành văn bản có dạng thức [Access 2010]

OFFICES


Kiểu dữ liệu bản ghi nhớ trong Access 2010 cho phép người dùng áp dụng định dạng cho nội dung của bảng, bạn cũng có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu bản ghi nhớ thành Văn bản đa dạng thức hoặc Văn bản thuần túy để loại bỏ tất cả các định dạng được áp dụng.

Để chuyển đổi kiểu dữ liệu bản ghi nhớ thành Văn bản có định dạng, hãy chọn bảng có kiểu dữ liệu Bản ghi nhớ và chuyển đến tab Trường Công cụ Bảng từ nhóm Thuộc tính, trong Cài đặt Bản ghi nhớ, bấm vào Văn bản Đa dạng thức.

245d1273659482-convert-field-have-memo-data-type-into-rich-text-

Một hộp thông báo sẽ bật lên xác nhận việc chuyển đổi kiểu dữ liệu Bản ghi nhớ thành Văn bản đa dạng thức.

246d1273659483-convert-field-have-memo-data-type-into-rich-text-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.