Tải xuống Mẫu cơ sở dữ liệu Access 2010

OFFICES


Access 2010 cung cấp một danh sách dài các mẫu cơ sở dữ liệu để cho phép bạn dễ dàng điền vào các phần tử cơ sở dữ liệu được xác định trước, bao gồm, bảng, truy vấn, báo cáo và biểu mẫu. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tải xuống các mẫu tương thích với Access 2010.

Để bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu từ mẫu, hãy khởi chạy Access 2010 và trong Mẫu office.com, bấm đúp vào danh mục mong muốn.

520d1274443768-tải xuống-có-cơ sở dữ liệu-mẫu-

Nó sẽ hiển thị các mẫu cơ sở dữ liệu theo danh mục đã chọn. Chọn mẫu cơ sở dữ liệu và nhấp vào Tải xuống.

521d1274443770-tải xuống-có-cơ sở dữ liệu-mẫu-

Nó sẽ bắt đầu tải xuống mẫu và chèn nó làm cơ sở dữ liệu mới.

519d1274443766-tải xuống-có-cơ sở dữ liệu-mẫu-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.