Tạo cơ sở dữ liệu sao lưu của Access 2010

OFFICES


Tạo sao lưu cơ sở dữ liệu là việc quan trọng nhất và không được bỏ qua. Access 2010 cung cấp một cách đơn giản và dễ dàng để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu mà bạn đang làm việc. Để bắt đầu, hãy mở cơ sở dữ liệu Access 2010 và đóng tất cả các trường bảng. Bây giờ trên menu Tệp, bấm Lưu & Xuất bản.

253d1273659896-create-backup-database-

Trong Loại tệp, bấm Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng, từ ngăn bên phải, chọn Sao lưu cơ sở dữ liệu và bấm nút Lưu dưới dạng.

252d1273659893-create-backup-database-

Bây giờ, hãy chọn một vị trí mà bạn cần tạo bản sao lưu, nhập tên thích hợp và nhấp vào Lưu.

251d1273659891-tạo-sao lưu-cơ sở dữ liệu-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.