Thay đổi Định dạng của Loại Dữ liệu “Số”

OFFICES


Giống như các phiên bản Access trước, Access 2010 cũng cho phép người dùng thay đổi định dạng của tất cả các kiểu dữ liệu được hỗ trợ. Bài đăng này bao gồm việc thay đổi định dạng của kiểu dữ liệu Số. Để thay đổi định dạng của trường có kiểu dữ liệu số, hãy mở bảng trong dạng xem Thiết kế, bấm chuột phải vào bảng và bấm Dạng xem Thiết kế.

446d1274347540-thay đổi-định dạng-số-dữ liệu-loại-

Trong Dạng xem Thiết kế, hãy chọn trường có kiểu dữ liệu Số và từ thuộc tính Trường, trong tùy chọn Định dạng, hãy chọn một định dạng mong muốn.

445d1274347539-thay đổi-định dạng-số-dữ liệu-loại-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.